em có bài nay mà không biết làm sao có pro nào chỉ dùm
Viết một chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện các yêu cầu sau:
Nhập số N: số các đỉnh (các đỉnh được đánh số từ 1 tới N)
Các liên kết được nhập bằng cách nhập 1 đỉnh -> dấu cách -> nhập 1 đỉnh -> Enter.
Các liên kết được nhập cho đến khi nhập 0 0 Enter thì dừng.
Minh họa đồ thị này bằng ma trận và in ra ma trận đó.
In ra số liên kết có trong đồ thị này.
In ra đỉnh có nhiều liên kết nhất, đỉnh có ít liên kết nhất.
Chọn đỉnh bắt đầu là đỉnh số 1, kết thúc là đỉnh thứ N. In ra những đường đi từ đỉnh bắt
đầu đến đỉnh kết thúc.
Ví dụ với đồ thi trên, ta nhập như sau:
Nhập N= 6 // 6 đỉnh
6 4 // liên kết 6-4
4 5 // liên kết 4-5
4 3 // liên kết 4-3
5 1 // liên kết 5-1
5 2 // liên kết 5-2
1 2 // liên kết 1-2
3 2 // liên kết 3-2
0 0 // kết thúc nhập
Ma trận minh họa đồ thị:
0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 0 0 1 0
2 1 1 1 0 1 0
3 0 1 1 1 0 0
4 0 0 1 1 1 1
5 1 1 0 1 1 0
6 0 0 0 1 0 1
Số liên kết có trong đồ thị: 7
Đỉnh nhiều liên kết nhất: 4 5 2
Đỉnh ít liên kết nhất: 6