Mình mới học môn C nên còn nhiều điều chưa biết, đề bài là:
Nhập vào mảng số nguyên A và 1 số nguyên x, thực hiện các công việc sau:
Thông báo x có trong a hay không? nếu có,in số lần x xuất hiện trong A và xóa toàn bộ các phần tử x ra khỏi A!
Giúp mình bài này với!