Đề bài: Đồ thị vô hướng G={V,E} có trọng sôd Cho u, v thuộc V. Xây dựng thuật toán tìm hai đường đi a(u,v) và b(u,v) sao cho không có cạnh nào chung và có tổng độ dài ngắn nhất.
Đây là 1 đoạn code giải thuật Floyd em tìm được trên diễn đàn. Các anh chị có thể giúp e dựa vào đó để tìm đường đi ngắn thứ 2 mà không trùng với đường đi ngắn nhât trước đó không ạ.
Ý tưởng của e là xóa các cạnh đã đi(đưa về vô cùng) và duyệt lại đồ thị lần nữa. Nhưng e vẫn k biết viết code ra sao cả.HIC


Mã:
#include<stdio.h>#include<conio.h> #define TOIDA 50#define VOCUNG 30000#define TRUE 1#define FALSE 0 /* Khai bao ma tran trong so cua do thi  weight[i][j] = 0    : neu i = j  weight[i][j] = VOCUNG : neu tren do thi khong co cung <i ,j>  weight[i][j] != 0   : tren do thi co cung <i,j>*/ int weight[TOIDA][TOIDA]; // Ma tran D[][]:ma tran cho biet chieu dai ngan nhat di tu nut x den nut y int D[TOIDA][TOIDA]; /* Ma tran P[][]: ma tran cho biet duong di ngan nhat tu nut x den nut y co qua nut trung gian P[x][y] hay khong:   * Neu P[x][y] == -1: duong di ngan nhat tu nut x den nut y khong qua nut trung gian.   * Neu P[x][y] != -1: duong di ngan nhat tu nut x den nut y co di qua nut trung gian P[x][y].*/ int P[TOIDA][TOIDA]; int SoNut; // Tac vu initialize: khoi dong ma tran trong so cua do thi void initialize(){   int i,j;   for(i=0;i<TOIDA;i++)        for(j=0;j<TOIDA;j++)        {                  if(i==j) weight[i][j]=0;                  else   weight[i][j]=VOCUNG;        }}; // Tao mot cung tu node1 den node2 voi trong so wt void joinwt(int node1,int node2,int wt){   if(node1 != node2) weight[node1][node2]=wt;}; // Xoa cung tu node1 den node2 tren dot hi co trong so void remvwt(int node1,int node2){   if(node1 != node2) weight[node1][node2]=VOCUNG;}; /* Tac vu foyd: tim duong di ngan nhat tren do thi co trong so, tac vu nay tinh qua hai ma tran D[][] va p[][];   - Ma tran D[][]: ma tran cho biet chieu dai ngan nhat di tu nut x den nut y.   - Ma tran P[][]: ma tran cho biet duong di ngan nhat tu nut x den nut y co qua nut trung gian P[x][y] hay khong:      * Neu P[x][y] == -1: duong di ngan nhat tu nut x den nut y khong qua nut trung gian.      * Neu p[x][y] != -1: duong di ngan nhat tu nut x den nut y co di qua nut trung gian P[x][y].*/ void floyd(){   int i,j,k;     //khoi dong ma tran D va P     for(i=0;i<SoNut;i++)        for(j=0;j<SoNut;j++)        {                  D[i][j] = weight[i][j];                       P[i][j] = -1;        }     // Tinh ma tran D va P o buoc lap thu k     for(k = 0;k < SoNut;k++)        for(i = 0;i < SoNut;i++)               if( (D[i][k] > 0) && (D[i][k] < VOCUNG) )             for(j = 0;j < SoNut;j++)                if( (D[k][j] > 0) && (D[k][j] < VOCUNG) )                  if( (D[i][j] != 0) && (D[i][k]+D[k][j] < D[i][j]) )                  {                         D[i][j] = D[i][k]+D[k][j];                         P[i][j] = k;                  }        };                     // In lo trinh ngan nhat.   void inlotrinh(int x,int y)   {     int r;     if(P[x][y] == -1)     {           printf(" %d -> %d ",x,y);           return;     }     else     {           r = P[x][y];           inlotrinh(x,r);           inlotrinh(r,y);     }   };     // Chuong trinh chinh.   int main()   {     int i,j,chucnang,x,y,trongso,themcung,xoacung;     char c;     int p,q,r;//     clrscr();     initialize(); //khoi dong do thi.     SoNut = 0;     do     {        // Menu chinh cua chuong trinh        printf("

\t\t GIAI THUAT FLOYD TIM DUONG DI NGAN NHAT");        printf("

 Cac chuc nang chinh cua chuong trinh:
");        printf("1: tao do thi moi
");        printf("2: them mot nut
");        printf("3: them cung
");        printf("4: xoa mot cung
");        printf("5: xoa toan bo do thi
");        printf("6: xac dinh so nut co tren do thi
");        printf("7: duyet cac cung
");        printf("8: tim cung
");        printf("9: tim duong di ngan nhat (giai thuat FLOYD)
");        printf("0: ket thuc chuong trinh
");        printf("Chuc nang ban chon: ");        scanf("%d", &chucnang);        switch(chucnang)        {                case 1:                    {                      initialize();                      SoNut = 0;                      printf("
Do thi moi co bao nhieu nut: ");                      scanf("%d",&SoNut);                      printf("Hay nhap so nut cua do thi ( nhap %d %d de ket thuc ) :
",SoNut,SoNut);                      x = 0;                      y = 0;                      while(x < SoNut && y < SoNut )                      {                          printf(" Nhap cung: ");                          scanf("%d%d",&x,&y);                          while(x >= SoNut || y >= SoNut || x == y)                          {                              if(x == SoNut && y == SoNut) break;                              printf(" Nhap khong hop le");                              printf("
 Nhap lai: ");                              scanf("%d%d",&x,&y);                          }                          if( x != SoNut && y != SoNut && x != y)                          {                              printf(" Trong so cua cung %d -> %d la: ",x,y);                              scanf("%d",&trongso);                              joinwt(x,y,trongso);                          }                      };                      break;                    }                case 2:                     {                      if(SoNut<TOIDA)                      {                              SoNut++;                          printf("So nut hien co la %d",SoNut);                      }                      else  printf("khong the them nut moi");                      break;                    }                case 3:                     {                      printf("
Nhap so cung can them(neu ban khong muon tiep tuc them cung nhap %d %d : ",x,y);                      scanf("%d",&themcung);                      for(int n = 0;n < themcung;n++)                      {                          printf("Nhap cung: ");                          scanf("%d%d",&x,&y);                          if(x == SoNut && y == SoNut) break;                          while(weight[x][y] != VOCUNG || x >= SoNut || y >= SoNut || x == y)                          {                                printf(" Nhap khong hop le hoac cung da co");                             printf("
 Nhap lai: ");                             scanf("%d%d",&x,&y);                          }                                                    printf(" Trong so cua cung %d -> %d la: ",x,y);                          scanf("%d",&trongso);                          joinwt(x,y,trongso);                      }                      break;                    }                case 4:                     {                      printf("
Nhap so cung can xoa (neu ban khong muon tiep tuc xoa nhap %d %d : ",x,y);                      scanf("%d",&xoacung);                      for(int n = 0;n < xoacung;n++)                      {                          printf("Nhap cung: ");                          scanf("%d%d",&x,&y);                          if(x == SoNut && y == SoNut) break;                          while(weight[x][y] == 0 || weight[x][y] == VOCUNG || x >= SoNut || x >= SoNut)                          {                                 printf("Khong co cung nay");                              printf("
Nhap lai: ");                              scanf("%d%d",&x,&y);                          }                          remvwt(x,y);                      }                    }                case 5:                    {                      printf("
Ban co chac khong (c/k): ");                      c=getche();                      if(c=='c' || c=='C')                      {                           initialize();                           SoNut = 0;                      }                      break;                    }                case 6:                    {                      printf("
So nut co tren do thi la %d",SoNut);                      break;                    }                case 7:                     {                      printf("\Cac cung co tren do thi:
 ");                      for(i=0;i<SoNut;i++)                         for(j=0;j<SoNut;j++)                            if( (weight[i][j]>0) && (weight[i][j]<VOCUNG) )                              printf("%d%s%d: %d
",i," -> ",j,weight[i][j]);                      break;                    }                case 8:                    {                      printf("\Nhap cung can tim: ");                      scanf("%d%d",&x,&y);                      if(x >= SoNut || y >= SoNut)                         printf("khong hop le");                      else                      {                         if( (weight[x][y]>0) && (weight[x][y]<VOCUNG) )                           printf("Cung co trong so %d",weight[x][y]);                         else                           printf("khong co cung nay");                      }                      break;                    }                case 9:                     {                      printf("
Nhap nut di va nut den: ");                      scanf("%d%d",&x,&y);                      if(x >= SoNut || y >= SoNut)                         printf("khong hop le");                      else                      {                         floyd();                         printf("Chieu dai ngan nhat du %d -> %d la %d",x,y,D[x][y]);                         printf("
Duong di la: ");                         inlotrinh(x,y);                      }                      break;                    }        }     }while(chucnang!=0);   getch();   return 0;}
[/QUOTE]