ai biết cách lấy ngày, tháng, năm trong hệ thống chỉ e với. lấy ngày riêng tháng riêng năm riêng nhé(mỗi cái cho vào 1 biến khác nhau ý) e gà mờ ko bít (