Anh chị em nào giúp mình bài về c++ code cụ thể giúp mình:
Sắp xếp dãy n số nguyên, thực bằng phương pháp selection và insẻrt với ạ! Xin cảm ơn