Cần tìm lời giải cho bài toán:
Viết chương trình nhập vào 1 tập hợp các vector ( các mảng 1 chiều) chứa các số thực với số lượng từng phần tử của các vector là khác nhau và số lượng các vector khi cho vào chương trình ( biết trước mỗi kích thước khi nhập phần tử và số lượng vector.