Ví dụ em có số nguyên như sau (dạng nhị phân): n = 0001001010001
vt1 = 1;
vt2 = 5;
dodai = 3;

Thì số nguyên sau khi hoán vị thành như thế này: n = 0001000010101