C# nhé [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG]
1. Xây dựng một lớp Sinhvien gồm các thông tin sau: Họ tên, quê quán, trường, tuổi, số
báo danh, điểm thi. Trong đó họ tên lại là một cấu trúc gồm ba thành phần: họ, tên đệm và tê.
Quê quán cũng là một cấu trúc gồm ba thàh phần: xã, huyện và tỉnh. Điểm thi là một cấu trúc
gồm ba thành phần: toán, lý, hoá (điểm chấm chính xác đến 1/4).
2. Đọc số liệu từ một phiếu điểm cụ thể và lưu trữ rồi sau đó in ra màn hình.
3. Xây dựng một danh sách các Sinhvien.
4. Nhập số liệu từ N phiếu điểm (N nhập vào từ bàn phím).
5. Tìm kiếm và in ra các thí sinh có tổng điểm ba môn lớn hơn 25.
6. Hãy lập chương trình sắp xếp lại danh sách theo tổng điểm ba môn giảm dần. Sau đó in
danh sách thông tin theo thứ tự nói trên. Hiển thị thông tin về các thí sinh theo dạng bảng, mỗi
thí sinh gồm các thông tin sau:
 Họ tên
 Trường
 Quê quán
 Số báo danh
 Điểm toán, lý, hoá