hàm lấy từng word từ bàn phím

Mã:
int getWord(char* word , int maxword)
{
	int ch;
	while(!isalpha(ch))
   		ch=getchar();
	while(isalpha(ch)&&maxword-->0){
		*word++=ch;
		ch=getchar();
	}
	*word='\0';
	if(isalpha(word[0]))
		return 1;
	else 
		return 0;
}