đề bài : Nhập vào 2 ma trận vuông cấp n sốthập phân. Cộng 2 ma trận này lưu vào ma trận thứ3 và tìm sốlớn nhất trên ma trận thứ 3Bài làm của mình :
‪#‎include‬ <stdio.h>
#include <conio.h>
‪#‎define‬ MAX 20
// khai bao prototype
void intput(float);
void output(float);
void add(float,float,float);
float max(float);
// khai bao bien toan cuc
int in;
// ham tim so lon nhat trong mang 2 chieu
float max (float fa[][MAX])
{
float fmax;
fmax=fa[0][0]; //cho phan tu dau tien la max
for(int i=0;i<in;i++)
for (int ij=0;ij<in;ij++)
if (fmax < fa[i][ij]) /eu so dang xet > max
fmax=fa[i][ij];
return fmax;
}
//ham nhap lieu mang 2 chieu
void input(float fa[][MAX])
{
for (int i=0;i<in;i++)
for (int ij=0;ij<in;ij++)
{
printf("nhap vao phan tu [%d][%d]",i,ij);
scanf("%f",&fa[i,ij]);
}
}
//ham in mang 2 chieu ra man hinh
void output (float fa[][MAX])
{
for (int i=0;i<in;i++)
{
for(int ij=0;ij<in;ij++)
printf ("%5.2f",fa[i][ij]);
printf ("
");
}
}
// ham cong 2 mang 2 chieu
void add(float fa[][MAX],float fb[][MAX],float fc[][MAX])
{
for (int i=0;i<in;i++)
for (int ij=0;ij<in;ij++)
fc[i][ij]=fa[i][ij]+fb[i][ij];
}
main()
{
float fa[MAX][MAX],fb[MAX][MAX],fc[MAX][MAX];
printf ("nhap vao cap ma tran: ");
scanf ("%d",&in);
printf ("nhap lieu ma tran a :
");
input(fa);
printf ("nhap lieu ma tran b :
");
intput(fb);
add(fa,fb,fc);
printf ("ma tran a :
");
output(fa);
printf ("ma tran b :
");
output(fb);
printf ("ma tran c :
");
output(fc);
printf("so lon cua ma tran c la : %5.2f
",max(fc));
getch();
}