Mọi người ơi giúp mình với. Mình đọc hết tài liệu rồi mà vẫn k làm đc. K biết coppy kiểu gì[IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
1. Viết chương trình copy nội dung file văn bản A sang file văn bản B

2. Viết chương trình ghi nối vào cuối file văn bản B nội dung của file văn bản C

3. Xây dựng danh sách liên kết đơn, mỗi Node là một sinh viên có các thông tin (mã sinh viên, tên sinh viên, điểm tổng kết). Ghi toàn bộ sinh viên xuống file nhị phân "sv.dat"