Viết chương trình thực hiện thuật toán lặp tìm nghiệm của NewtonRaphson. Phương trình được cho dưới dạng f(x)=0 trong đó f(x) được khai báo
trong chương trình và có thể thay đổi được.