Để đọc dữ liệu từ file là các số viết trên một dòng cách nhau một tab.
Mình muốn hỏi lam sao để chuyển dãy số ở file vào mảng???
Mong các bạn giúp đỡ.hi