Mình có đoạn code này
Mã:
#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
int main () 
  { int so1, so2; 
   float thuong; 
   char pheptoan; 
   clrscr(); 
   printf("
 Nhap vao 2 so nguyen "); 
   scanf("%d%d",&so1,&so2); 
   fflush(stdin); 
/*Xóa ký tự enter trong vùng đệm trước khi nhập phép toán */ 
printf("
 Nhap vao phep toan "); 
scanf("%c",&pheptoan); 
switch(pheptoan) 
{ 
case '+': 
printf("
 %d + %d =%d",so1, so2, so1+so2); 
break; 
case '-': 
printf("
 %d - %d =%d",so1, so2, so1-so2); 
break; 
case '*': 
printf("
 %d * %d =%d",so1, so2, so1*so2); 
break; 
case '/': 
if (so2!=0) 
{ thuong=float(so1)/float(so2); 
printf("
 %d / %d =%f", so1, so2, thuong); 
} 
else printf("Khong chia duoc cho 0"); 
break; 
default : 
printf("
 Chua ho tro phep toan %c", pheptoan); 
break; 
} 
getch(); 
return 0; 
}
Mình muốn hỏi Trong ví dụ trên, tại sao phải xóa ký tự trong vùng đệm trước khi nhập phép
toán? cụ thể là enter. Mong các huynh đài chỉ giáo