/* mọi người cho e hỏi là tại sao trong hàm main() khi viết Nhap(&n,A) thì chương trình chạy sai và khi nhập A=Nhap(&n, A) thì chương trình chạy đúng ạ*/


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int* Nhap(int* n, int* A)
{
int i;
printf("Nhap n: ");scanf("%d",n);
A = (int*)calloc(*n,sizeof(int));
for (i=0;i<*n;i++)
{
printf("A[%d]: ",i);
scanf("%d",&A[i]);
}
return A;
}
void Xuat(int n,int* A)
{
int i;
for (i=0;i<n;i++)
printf("%3d",A[i]);
printf("
");
}
main()
{
int* A,n;
// Chon 1 trong 2 cach de chay thi
Nhap(&n,A);//KO
A = Nhap(&n,A);//OK
Xuat(n,A);
}