Cho em hỏi cách truyền dữ liệu từ From vao User như thế nào vậy