Mn người cho mình hỏi, có cách nào để đọc file qua ký tự eof ko? nghĩa là đọc cả ký tự sau ký tự eof trong file ý.