Cho lớp đối tượng CPhongTro có các thuộc tính: chiều dài, chiều rộng, giá thuê và trạng thái. Thuộc tính trạng thái mô tả tình trạng phòng đang có người thuê hoặc phòng trống chưa có ai thuê. Đối với những phòng trọ có chiều rộng hoặc chiều dài nhỏ hơn 3.2m sẽ được giảm giá 20% tiền thuê phòng. Khi so sánh 2 phòng trọ với nhau, sẽ so sánh dựa trên diện tích của 2 phòng đó.

Yêu cầu:
-khai báo và định nghĩa các toán tử, phương thức cần thiết cho hàm main chạy được và ra kết quả đúng.
Gợi ý : xây dựng toán tử <= cho lớp Cphongtro
Kết quả trả về LayDienTich() : float
void main()
{
CPhongTro phong1, phong2;
cin >> phong1;
cin >> phong2;
CPhongTro* temp =NULL;
if (phong1 <= phong2)
temp = new CPhongTro(phong2);
else
temp = new CPhongTro(phong1);
cout << "Thong tin phong co dien tich lon nhat vua nhap" << endl;
cout << "Dien Tich: " << phong1.TinhDienTich() << endl;
cout << "Gia thue: " << phong1.LayGiaPhong () << endl;
// TODO: Lap trinh tiep o day
}

Chủ nhà có nhu cầu quản lý hệ thống nhà trọ . để đáp ứng nhu cầu cần xây dựng lớp đối tượng CDanhSachPhong cho phép nhập vào danh sách các phòng trọ,xuất ra phòng trọ còn trống có diện tích thỏa yêu cầu với các thông tin diện tích, giá, sau khi đã áp dụng khuyến mãi


CÁc bạn giải thích giúp mình đoạn :
CPhongTro* temp =NULL;
if (phong1 <= phong2)
temp = new CPhongTro(phong2);
else
temp = new CPhongTro(phong1);
Tkss