tình hình là em có một số kiểu BigInt, nhưng in số này ra dựa trên cout<<a; thì lỗi do << không in ra kiểu nhị phân. Đòi hỏi cần chuyển về string rồi xuất ra, nhưng em đang bí cái này. Mọi người có thể giúp em được không ạ?