Mình mới xem lại read/write file trong C. Bây giờ mình có file.txt có khuôn mẫu như thế này, không biết đọc va lấy giá trị của nó ra như thế nào, mong các bạn chỉ giúp.
Mình dùng hàm này để write to file:
fprintf ("FILE *file, "%d \t %s \t %s \t %d
", int1, s1, s2, int2);
và kết quả là thu dc file với khuôn mẫu như thế này
1 Nguyen Van Long Mu Cang Chai 21
2
3
.....etc
bây giờ mình muốn read ra các giá trị int1, int 2, s1, s2! Giúp mình với