mình có 2 class(hoặc struct) là class soA và class soB, về tính chất thì hai class này khá giống nhau.
mình muốn thiết kế một hàm
void scanAB(char* format, "tham số & x")
{
cin << data;
đưa data vào x;
}

void main()
{
soA a;
soB b;
câu hỏi đặt ra ở đây là tham số x phải có kiểu như thế nào để khi mình gọi hàm scanAB sao cho khi truyền format là %aa và truyền a vào thì nó sẽ đọc theo class soA, hoặc truyền format là &bb và truyền b vào thì nó sẽ đọc theo kiểu class soB.

nói 1 cách đơn giản là mình muốn thiết kế cái hàm scanAB giống giống cái hàm scanf của <stdio.h> ấy.
truyền %d thì đọc biến kiểu int, truyền %f thì đọc kiểu float [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]