1 .Nhập số n, in các số nguyên tố 2..n

2. Dãy số Fibonacci Fn đuợc định nghĩa nhưsau: F0=F1=1 , Fn=Fn-1 + Fn-2 với n ≥
2. In ra các số Fibonacci nhỏ hơn n cho trước.

3. Dãy số Fibonacci Fn đuợc định nghĩa như sau: F0=F1=1 , Fn=Fn-1 + Fn-2 với n ≥
2. Nhập một số m, kiểm tra xem m có phải số Fibonacci.

4. Viết chương trình nhập dãy các số nguyên dương từ bàn phím, cho tới khi nhập
số âm thì kết thúc nhập, tìm giá trị lớn nhất và số phần tử bằng giá trị lớn

5.Tính tổng 1/(i!) với i: 1÷n

nêu ý tưởng cũng được ạ