"Me" thích câu thơ
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại để lấy một tí khôn.
"You" cho mình sữa lại tí thế này, nếu được thì "Me" vui ngược lại thì "You" đừng giận "Me" nha.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Sàng đi sàng lại lọc được tí khôn.