chao` các anh chị...!
Em muốn theo học quản trị mạng thì cần chú trọng những môn nào?
Hi vọng được những anh chị đi trước trả lời gium` e ha...
Thanks mọi ngươi` rất nhiều..![IMG]images/smilies/alert.gif[/IMG]