Mọi người cho em hỏi học lập trình ứng dụng hay lập trình game cần học những gì? Và học cái nào khó hơn và có tương lai hơn?