Jax chắc phải luyện code nhiều nhiều.Luyện cho nát cái đầu thôi (((