bạn không nói ở đâu thì sao mà biết được[IMG]images/smilies/waiting.gif[/IMG]