Trích dẫn: Nguyên bản được gửi bởi Haipt Hệ thống đào tạo APTECH đang sắp sửa giãy chết mà vẫn ..