chào mọi người em đang viết nút đăng nhập bằng MVC5
Yêu cầu khi đăng nhập xong sẽ đổi chữ ĐĂNG NHẬP bằng XIN CHÀO ABC chẳn hạn
đây là code của em.
Mã:
@if (!Request.IsAuthenticated) //Thay doi TAI KHOAN bang XIN CHAO
    {
      <a href="#" data-toggle="dropdown">Tài khoản <span    }
    else
    {      
       @foreach (var n in Model) // Them ten tai khoan vao sau XIN CHÀO
      { 
      <a href="#" data-toggle="dropdown">Xin chao @n.Fullname<span     
      }
    }
khi em chạy thử thì báo lỗi chỗ @foreach (var n in Model) liệu hàm lồng trong hàm như vậy là lỗi hay sao ạ? mọi người có thể giúp em chỗ sai được ko ạ. cám ơn mọi người.