Mình muốn in nhiều tọa độ các điểm ảnh của người di chuyển trong 1 đoạn video ra file text. Tuy nhiên nó chỉ in được ra 1 tọa độ lúc dừng chương trình thôi. Mọi người xem giúp mình hoặc teamview giúp mình được không ạ! Xin cảm ơn rất nhiều!
Đoạn code của mình:
fstream f;
f.open("E:\\DoAn-LSTA\\ExampleDetectMotion\\MFC3New\\MFC3New\\Toado \\output.txt", ios:ut);
for (int i = 1; i < 300; i++)
{
string data = i+""+intToString(x_temp)+""+" "+intToString(y_temp)+""+"
";
f << data;
}
f.close();

Trong đó, i là số frame tăng dần, x_temp, y_temp là tọa độ của người di chuyển trong video.