Đây là mã nguồn game cờ gánh dân gian viết bằng vc++
Link project sourceforge: http://sourceforge.net/projects/coganh/