Bạn đã từng thắc mắc quy trình kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft như thế nào và đằng sau các công cụ kích hoạt chúng là thuật toán gì?

Nếu bạn am hiểu về C++ thì các bạn có thể tìm hiểu về chúng trong bộ mã nguồn mình đính kèm, là lõi của hầu hết các công cụ kích hoạt Windows và Office hiện tại.

Các phiên bản Windows và Office sử dụng được với mã nguồn này:

- Windows Vista, 7, 8, 8.1 Enterprise Volume Lisence
- Office 2010, 2013 Professional Plus

Chúc các bạn thành công.


I've attached KMSEmulator Client and Server exes and source code here for good reference and further development.

01/19/2013: Updated KMS Client to support Windows Vista/Server 2008 only KMS Servers.

03/03/2013: Full support of KMS Protocol V5 (Windows 8).

03/22/2013: Lots of Tweaks and Fixes. Code Cleanup, KMS Service can get KMS PID from registry. Better Random KMSPID. KMS Client works on Vista KMS Hosts.

03/22/2013: Fixed KMS Server Service Parameters for Activation Interval applying to Renewal Interval.

05/31/2013: Total Recode.

06/02/2013: Minor Tweaks, Version Info.

06/09/2013: Static Libraries, DLLs, and x64 Binaries

06/13/2013: Fixed Kill Processes

08/24/2013: Fixed KMS Server Service Application Specific KMS PID precedence.

11/13/2013: Full support of KMS Protocol V6 (Windows 8.1).

11/17/2013: Fixed KMS V6 Client Padding. Disabled SSE2 on x86 builds to support ancient dinosaur PCs.

11/18/2013: Removed DefaultKMSPID parameter, by default Random KMSPID will be generated unless a static one is passed as a parameter.

12/09/2013: Clear Buffers Fix, Added Build Script.

12/30/2013: Updated KMS V4 Hashing

01/30/2014: KMS Server HWID Parameters and KMS Client Display
File Đính kèm: KMSEmulator.7z
KMSEmulator.7z