Mấy tiền bối giúp em với, em đã add thư viện graphics.h và graphics.lib vào trong visual nhưng sao em làm 1 cái project nhỏ nó lại báo lỗi ạ ?? Code của em
Mã:
#include<graphics.h>

int main()
{
	int mh, mode;
	mh = 0; mode = 0;
	initgraph(&mh, &mode, "");
	setbkcolor(GREEN);
	setcolor(WHITE);
	setfillstyle(SLASH_FILL, RED);
	arc(160, 50, 0, 90, 45);
	ellipse(480, 50, 180, 270, 150, 45);
	circle(160, 150, 45);
	pieslice(480, 150, 90, 360, 45);

	closegraph();
	return 0;
}
Nó báo lỗi Error 1 error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl arc(int,int,int,int,int)" (?arc@@YAXHHHHH@Z) referenced in function _main
Tổng cộng là 10 lỗi như vậy ạ, mọi người giúp em với [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]