Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Bài tập quản lý danh mục phim VIDEO, đã mã nhưng vẫn còn các phần chưa làm được, nhờ góp ý thêm

  Đề bài như sau :
  Tổ chức dữ liệu quản lí danh mục các bộ phim VIDEO , các thông tin liên quan đến bộ phim này như sau :
  -Thông tin của bộ phim : Mã số phim , Tên phim , Thể loại ( 3 loại : hình sự , tình cảm , hài ), Tên đạo diễn , Danh sách diễn viên tham dự , năm sản xuất , hãng sản xuất
  -Diễn viên gồm thông tin : Mã số diễn viên , Tên diễn viên , SDT liên lạc
  -Hãng sãn xuất gồm thông tin : Mã hãng sản xuất , tên hãng sản xuất , địa chỉ , điện thoại liên lạc , email
  Viết chương trình thực hiện công việc sau :
  -Nhập vào danh sách các bộ phim mới cùng với các thông tin liên quan đến từng bộ phim này
  -Tìm kiếm theo 1 thể loại được nhập . In ra danh sách các bộ phim thuộc thể loại này
  -Tìm kiếm theo tên nam diễn viên được nhập vào . In ra các bộ phim có diễn viên này đóng
  -Tìm kiếm theo tên đạo diễn được nhập . In ra danh sách các bộ phim do đạo diễn này dàn dựng ( đề xuất giải thuật tìm kiếm )
  -Cho phép sửa thông tin của từng bộ phim, diễn viên khi biết mã số
  -In ra danh sách các bộ phim theo từng đạo diễn
  -In ra danh sách các bộ phim theo thứ tự tăng dần của tên phim ( giải thuật sắp xếp )
  -In ra danh sách các bộ phim theo thứ tự tăng dần của từng thể loại
  -Cho phép thêm , xóa , sửa một bộ phim có trong danh sách
  -Xây dựng menu cho chương trình
  Và đây là đoạn code mình làm tới đây là bí !

  Mã:
  #include <iostream>#include <conio.h>#include <iomanip>using namespace std;#define KTM 10 struct VIDEO{  char msphim[10];  char tenphim[30];  char tendaodien[20];  int ms;};struct DSVideo{  int sopt;  VIDEO Data[KTM];};struct DIENVIEN{  int msdv;  char MSDV[10];  char TenDV[30];  char SDT[20];  DSVideo data;};struct DS_DIENVIEN{  int so_dienvien;  DIENVIEN lst_dienvien[KTM];};struct HangSX{  char MaSX[10];  char TenSX[30];  char Diachi[20];  char SDT[20];  char Email[20];};struct DS_HANGSX{  int so_hangsx;  HangSX lst_hangsx[KTM];}; void NhapVideo(VIDEO &x){  cout << "Nhap ma so phim:";  cin.ignore();  cin.getline(x.msphim, 10);  cout << "Nhap ten phim:";  cin.ignore();  cin.getline(x.tenphim, 30);  cout << "Nhap ten dao dien:";  cin.ignore();  cin.getline(x.tendaodien, 10);}void XuatVideo(VIDEO x){  cout << "
  Ma so phim:" << x.msphim;  cout << setw(20);  cout << "Ten phim la:" << x.tenphim << setw(20);  cout << "Ten dao dien la:" << x.tendaodien;}void NhapDSVideo(DSVideo &x){  cout << "
   Nhap so luong phim:";  cin >> x.sopt;  cout << "
   Nhap thong tin tung phim";  for (int i = 0; i<x.sopt; i++)  {    cout << "
  Nhap thong tin cho phim thu:" << i + 1 << endl;    NhapVideo(x.Data[i]);  }}void XuatDSVideo(DSVideo x){  cout << "
   Danh sach phim co la:" << endl;  for (int i = 0; i<x.sopt; i++)  {    XuatVideo(x.Data[i]);  }}void Nhap1DV(DIENVIEN &y){  cout << "Nhap ma so dien vien:";  cin.ignore();  cin.getline(y.MSDV, 10);  cout << "Nhap ten dien vien:";  cin.ignore();  cin.getline(y.TenDV, 30);  cout << "Nhap so dien thoai dien vien:";  cin.ignore();  cin.getline(y.SDT, 20);}void XuatDV(DIENVIEN y){  cout << "
  Ma so dien vien:" << y.MSDV;  cout << setw(20);  cout << "Ten dien vien la:" << y.TenDV << setw(20);  cout << "SDT dien vien la:" << y.SDT;}void NhapDS_DIENVIEN(DS_DIENVIEN &y){  cout << "
   Nhap so dien vien:";  cin >> y.so_dienvien;  cout << "
   Nhap thong tin tung dien vien";  for (int i = 0; i<y.so_dienvien; i++)  {    cout << "
  Nhap thong tin cho dien vien thu:" << i + 1 << endl;    Nhap1DV(y.lst_dienvien[i]);  }}void XuatDS_DIENVIEN(DS_DIENVIEN y){  cout << "
   Danh sach dien vien co la:" << endl;  for (int i = 0; i<y.so_dienvien; i++)  {    XuatDV(y.lst_dienvien[i]);  }}void Nhap1HSX(HangSX &z){  cout << "Nhap ma san xuat:";  cin.ignore();  cin.getline(z.MaSX, 10);  cout << "Nhap ten hang san xuat:";  cin.ignore();  cin.getline(z.TenSX, 30);  cout << "Nhap dia chi hang san xuat:";  cin.ignore();  cin.getline(z.Diachi, 20);  cout << "Nhap so dien thoai hang san xuat:";  cin.ignore();  cin.getline(z.SDT, 20);  cout << "Nhap Email hang san xuat:";  cin.ignore();  cin.getline(z.Email, 20);}void XuatHSX(HangSX z){  cout << "
  Ma hang san xuat la:" << z.MaSX;  cout << setw(25);  cout << "Ten hang san xuat la:" << z.TenSX << setw(30);  cout << "Dia chi hang san xuat la:" << z.Diachi << setw(25);  cout << "SDT hang san xuat la:" << z.SDT << setw(25);  cout << "Email hang san xuat la:" << z.Email << endl;}void NhapDS_HSX(DS_HANGSX &z){  cout << "
   Nhap so hang san xuat:";  cin >> z.so_hangsx;  cout << "
   Nhap thong tin tung hang san xuat";  for (int i = 0; i<z.so_hangsx; i++)  {    cout << "
  Nhap thong tin cho hang san xuat thu:" << i + 1 << endl;    Nhap1HSX(z.lst_hangsx[i]);  }}void XuatDS_HSX(DS_HANGSX z){  cout << "
   Danh sach hang san xuat co la:" << endl;  for (int i = 0; i<z.so_hangsx; i++)  {    XuatHSX(z.lst_hangsx[i]);  }}void main(){  DSVideo x;  DS_DIENVIEN y;  DS_HANGSX z;  NhapDSVideo(x);  XuatDSVideo(x);  NhapDS_DIENVIEN(y);  XuatDS_DIENVIEN(y);  NhapDS_HSX(z);  XuatDS_HSX(z);}
  // Cảm ơn mọi người !

 2. #2
  Bác nào giúp mình về hàm Thêm , Xóa , Sửa một bộ phim có trong danh sách được không ?

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •