Mọi người cho mình hỏi cách viết hàm logarit của x+100 trong c++ ? mình viết mãi log(x+100) nó cứ lập lại kết quả