Sau win7 các hệ điều hành Ms có sẵn netFx. Nếu viết CT cho WinXp(chưa cài netFx) hoặc WinPE thì abc.net không chạy được