Chương trình Java convert các file text, html, rtf, và Word/Excel/PowerPoint từ các dạng cũ sang Unicode.

http://unicodeconvert.sf.net