Tiếp theo trong loạt bài về lập trình hướng đối tượng trong Java, bài này mình sẽ giới thiệu các bạn về tính đa hình.

Nguồn: http://laptrinh.io