Mình có một ListView cho show ra các ImageView,khi user nhập một số (n) ở Main thì ở activity 2 sẽ hiện lên đúng (n) image được lấy từ Sd card,còn khi user click bất kì trên 1 item thì nó sẽ hiện intent ,và cho phép user chọn image từ sd card và thay đổi ảnh đó
Mình làm được khoảng 80% rồi ,tức là hiện lên đúng image ,nhưng khi change nó thì toàn bộ image trong list bị thay đổi theo.
Code của mình bên dưới.[IMG]images/smilies/online.gif[/IMG]
Desktop.rar