bị lỗi org.apache.http.httphostconnectexception không đọc được dữ liệu từ phía sever về server của em là localhost. trong androidmainifest em đã cấp quyền internet rồi