Trong diễn đàn có bạn nào đã sử dụng thư viện JavaCV trên Android cho mình hỏi lỗi này với.

Mĩnh đã copy các thư viện javacv.jar, javacpp.jar, ffmpeg.jar, opencv.jar vào thư mục /libs/ và các thư viện *.so trong ffmpeg-android-arm.jar, opencv-android-arm.jar vào thư mục /libs/armeabi/ (sử dụng Eclipse IDE)

Lỗi Open Native Library xuất hiện khi gọi hàm
Mã:
FFmpegFrameGrabber grabber = new FFmpegFrameGrabber("filepath")
trong hàm này có load các thư viện *.so bằng hàm
Mã:
System.loadLibary("lib_name")
Đây là logcat:
Mã:
01-14 08:39:16.539: D/dalvikvm(2065): Trying to load lib /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libavutil.so 0xa50820c8

01-14 08:39:16.539: D/dalvikvm(2065): Added shared lib /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libavutil.so 0xa50820c8

01-14 08:39:16.547: D/dalvikvm(2065): No JNI_OnLoad found in /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libavutil.so 0xa50820c8, skipping init

01-14 08:39:16.551: D/dalvikvm(2065): Trying to load lib /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libavcodec.so 0xa50820c8

01-14 08:39:16.555: D/dalvikvm(2065): Added shared lib /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libavcodec.so 0xa50820c8

01-14 08:39:16.555: D/dalvikvm(2065): No JNI_OnLoad found in /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libavcodec.so 0xa50820c8, skipping init

01-14 08:39:16.559: D/dalvikvm(2065): Trying to load lib /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libjniavcodec.so 0xa50820c8

01-14 08:39:16.643: D/houdini(2065): [2065] Loading library(version: 2.0.5.42475 RELEASE)... successfully.

01-14 08:39:16.643: D/houdini(2065): [2065] Open Native Library /data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libjniavcodec.so failed.

01-14 08:39:16.647: E/dalvikvm(2065): dlopen("/data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libjniavcodec.so") failed: dlopen failed: "/data/app-lib/org.bytedeco.javacv.recordactivity-2/libjniavcodec.so" has unexpected e_machine: 40