Trong chương này , các chị sẽ tìm hiểu về lớp ( class ) và đối tượng ( object ) trong Java cơ bản. Trong kỹ thuật ứng dụng hướng đối tượng , chúng ta thiết kế một phần mềm lập trình bởi làm việc các lớp và các đối tượng.
Đối tượng trong Java căn bản
Đó là một thực thể có thể trạng và hành vi , nếu như bàn , ghế , ô tô con , mèo , … Nó có khả năng mang tính vật lý hoặc logic. Ví dụ về logic đó là Banking system.
Một đối tượng có ba đặc trưng sau:
Trạng thái: trình diễn dữ liệu ( giá trị ) của một đối tượng.
Hành vi: trình diễn hành vi ( Bản năng ) của một đối tượng như gửi tiền vào , rút tiền ra , …
Nhận diện: việc nhận diện đối tượng được khai triển phê duyệt một ID độc nhất vô nhị. Giá trị của ID là chẳng thể nhìn thấy với người dùng bên ngoài. Nhưng nó được sử dụng nội tại bởi JVM để nhận mặt mỗi đối tượng một cách duy nhất.
Ví dụ: Bút là một đối tượng. Nó có tên là Thiên Long , có màu trắng , … được xem như là thể trạng của nó. Nó được sử dụng để viết , "một năm do đó nó sẽ bị lãng quên" viết là hành vi của nó.
Đối tượng là sự biểu hiện ( Instance ) của một lớp. Lớp là một Template hoặc bản thiết kế từ đó đối tượng được tạo. Vì thế đối tượng là Instance ( kết quả ) của một lớp.
Class - Một lớp là một nhóm các đối tượng mà có các tính chất chung. Lớp là một Template hoặc bản thiết kế từ đó đối tượng được tạo.
Lớp trong Java
Một lớp là một nhóm các đối tượng mà có các tính chất chung. Lớp là một Template hoặc bản thiết kế từ đó đối tượng được tạo. Một lớp trong Java có khả năng bao gồm:
Thành viên dữ liệu
Phương thức
Constructor
Block
Lớp và Interface
Cú pháp để khai báo một lớp
class ten_lop
thanh_vien_du_lieu;
phuong_thuc;

Object - Đối tượng là thực thể mang tính vật lý cũng như mang tính logic , trong lúc lớp chỉ là thực thể logic. Đối tượng có các trạng thái và các hành vi. Ví dụ: Một dog có trạng thái là color , name , breed ( dòng giống ) và cũng có các hành vi: Wag ( vẫy đuôi ) , bark ( sủa ) , eat ( ăn ). Một đối tượng là một instance ( nếu , trường hợp ) của một lớp.
Một lớp có thể chứa bất kỳ loại biến sau:

Biến Instance: Các biến instance là các biến trong một lớp nhưng ở bên ngoài bất kỳ phương thức nào. Những biến này được khởi tạo khi lớp này được tải. Các biến instance có xác xuất được truy cập từ bên trong bất kỳ phương thức , constructor hoặc khối nào của lớp cụ thể đó.

Biến Class: Các biến class là các biến được khai báo với một lớp , bên ngoài bất kỳ phương thức nào , với từ khóa static.
Phương thức trong Java
Trong Java , một phương thức là khá giống hàm , được sử dụng để chưng bày hành vi của một đối tượng. Phương thức giúp code tăng tính tái sử dụng và tối ưu hóa codeBiến Local: Các biến được định nghĩa bên trong các phương thức , constructor hoặc block code được gọi là biến Local. Biến này sẽ được khai báo và khởi tạo bên trong phương thức và biến này sẽ bị hủy khi phương thức đã hoàn thành.


Constructor trong Java:
Khi bàn bạc về các lớp , một trong những chủ đề quan trọng là các constructor. Mỗi lớp có một constructor. Trong trường hợp chị không viết một constructor một cách rõ ràng cho một lớp thì bộ phiên dịch Java Lập trình một constructor mặc định cho lớp đó.
Mỗi khi một đối tượng mới được tạo ra , ít nhất một constructor phải được gọi. Quy tắc tam suất chính của các constructor là chúng có cùng tên như lớp đó. Một lớp có thể có cũng nhiều hơn một constructor.

Học lập trình java tai học viện vietpro
Tạo một đối tượng trong Java:
Như đã đề cập trước đó , một lớp cung cấp bản thiết kế cho các đối tượng. Bởi thế , về cơ bản , một đối tượng được tạo từ một lớp. Trong Java , từ khóa new được sử dụng để tạo một đối tượng mới.
Có ba bước khi tạo một đối tượng từ một lớp:
Khai báo: Một khai báo biến với một tên biến với một loại đối tượng.
Khởi tạo: Từ khóa new được theo sau bởi một lời gọi một constructor. Gọi hàm này khởi tạo đối tượng mới.Cài đặt: Từ khóa new được sử dụng để tạo đối tượng

Các cách khác nhau để tạo đối tượng trong Java?
Có khá nhiều cách để tạo một đối tượng trong Java. Đó là:
Sử dụng cú pháp factory , ...Bằng từ khóa new
Dùng phương pháp newInstance( )
Với phương thức clone( ) , ….