package bai8;
public abstract class Person
{
String hoten;
int age;
String diachi;
int luong;
public Person(int age)
{
this.age = age;
}

public void Nhap()
{
System.out.print("Nhap ho ten : ");
String hoten = System.console().readLine();
System.out.print("Nhap dia chi: ");
String diachi = System.console().readLine();
}
public abstract void In();
public abstract int Tinhluong();
}
class Students extends Person
{
int MaSV,Malop;
public void Nhap()
{
super.Nhap();
System.out.print("Nhap ma SV: ");
String MaSV = System.console().readLine();
System.out.print("Nhap ma lop: ");
String Malop = System.console().readLine();
// MaSV = Console.readInt("Nhap ma SV:");
// Malop = Console.readInt("Nhap ma lop:");

}
public void In()
{
System.out.println(hoten);
System.out.println(diachi);
System.out.println(MaSV);
System.out.println(Malop);
}
public int Tinhluong()
{
return 150000;
}
}

class Teachers extends Person
{
int Makhoa;
public void Nhap()
{
super.Nhap();
System.out.print("Nhap ma khoa: ");
String Makhoa = System.console().readLine();
//Makhoa = Console.readInt("Nhap ma khoa::");
}
public void In()
{
System.out.println(hoten);
System.out.println(diachi);
System.out.println(Makhoa);
}
public int Tinhluong()
{
return 500000;
}
}

class Execute
{
public static void main(String args[])
{
Students st = new Students();
st.Nhap();
st.In();
st.luong=st.Tinhluong();
Teachers tc = new Teachers();
tc.Nhap();
tc.In();
tc.luong=tc.Tinhluong();
}
}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.......Em mới học LT.Java...nên chưa viết đc ct, code này e lấy bên Sinhvienit.net.
Về có chỉnh sửa và viết lại cái phần nhập nhưng sao không chạy vậy mấy ac...........
Em chạy sao thấy chỉ lỗi mỗi chỗ cái lớp thừa kế "extends", e sửa mãi mà không đc...Ai giúp em vs. Help me!!! ĐÂY LÀ PHẦN BT NỘP CỦA E
<font size="3">:[IMG]images/smilies/21.gif[/IMG][IMG]images/smilies/21.gif[/IMG][IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]


- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 29-10-2015 lúc 08:58 PM - - -

Sao không có ai tl, e chạy chỉ còn mỗi lỗi này mà sửa ko đc [IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG]</font>