Xây dựng 1 gói có tên là manager gồm các lớp:
ConNguoi có các phương thức NhapSinhVien,Inthongtin
SinhVien kế thừa lớp ConNguoi và thêm các phương thức themSinhVien,SuaSinhVien,XoaSinhvien
Viết chương trình khai thác gói manager để quản lý sinh viên trong lớp
Mình cũng có làm 1 số bài nhưng hàm nhập đc nằm trong phương thức main() trong class chính. chứ chưa làm kiểu hàm nhập lại nằm trong 1 class rồi có 1 class khác kế thừa.Nếu các bạn ngại viết code thì nói qua thuật toán cho mình cũng đc ạ.