Nhập số n và dãy các số thực a[0], a[1],..., a[n-1] từ tệp, rồi sắp xếp dãy trên theo thứ tự tăng dần theo phư¬ơng pháp nhanh (quick sort). Kết quả ghi ra tệp.
void doctep(float a[], int &n);
void quicksort(float a[], int n);
void ghitep(float a[], int n);
tks m.n nhiều!!!