Em vừa cài XCode, chạy thấy máy ảo IOS simulator bị đen.
Ai bày em cách sửa với.Em cảm ơn