Giúp e vs .
switch hình như bị lỗi mà ko bik sửa. Ai giúp vs

#include <stdio.h>
void songuyento(int n);
void timsonguyento(int n);
main()
{
int n,k;
printf("Chon mot trong cac muc luc:
\t 1. Xet so nguyen to
\t 2. Tim cac so nguyen to den n
");
printf("Nhap k = ");
scanf("%d",&k);
printf("Nhap n = ");
scanf("%d",&n);
switch(k)
{
case 1: songuyento(n);break;
case 2: timsonguyento(n);break;
default: printf("Nhap sai ");
}
}
void songuyento(int n)
{
int i;
for(i=2;(i*i<=n)&(n%i!=0);i++);{}
if (i*i>n) printf("%d la so nguyen to ",n);
}
đã sửa xong !

#include <stdio.h>
void songuyento(int n);
void timsonguyento(int n);
main()
{
int n,k;
printf("Chon mot trong cac muc luc:
\t 1. Xet so nguyen to
\t 2. Tim cac so nguyen to den n
");
printf("Nhap k = ");
scanf("%d",&k);
printf("Nhap n = ");
scanf("%d",&n);
switch(k)
{
case 1: songuyento(n);break;
case 2: timsonguyento(n);break;
default: printf("Nhap sai ");
}
}
void songuyento(int n)
{
int i;
for(i=2;(i*i<=n)&(n%i!=0);i++);{}
if (i*i>n) printf("%d la so nguyen to ",n);
else printf("%d khong la so nguyen to ",n);
}
void timsonguyento(int n)
{
int i,j;
printf("Day cac so nguyen to :
\t 1
");
for (i=2;i<=n;i++)
{
for (j=2;j*j<=i&i%j!=0;j++);
if (j*j>i) printf("%d ",i);
}
}
mod close vs