Hãy thực hiện cơ chế quản lý heap trên 1 vùng nhớ tĩnh được cấp phát trước. chương trình
cung cấp 2 hàm malloc() và free()
Cho mình xin sources code
Cám ơn.