Link down: Tại đây

Tổng hợp bài viết hướng dẫn học lập trình Object C - iOS Tại đây
Bài 1. Nhập môn Xcode và Objective-C
Bài 2. Cấu trúc của một chương trình Objective-C
Bài 3: Biến và Hằng số.
Bài 4: Toán tử​
Bài 5: Cấu trúc điều khiển
Bài 6: Hàm - Class
Bài 7: Các Đối tượng cơ bản trong Objective-C
Bài 8: Cơ bản về lập trình ứng dụng iOS
Bài 9. Segmented Control và Switch
Bài 10. Slider
Bài 11. NSTimer và cùng làm ứng dụng "Trắc nghiệm ...
Bài 12. ImageView. Hiển thị hình ảnh trong ứng dụn...
Bài 13. TextView
Bài 14. WebView
Bài 15. MultiView
Bài 16. TableView
Bài 17 TabView
Bài 18. AlertView
Bài 19. SQLite - Cơ sở dữ liệu
Bài 20. XMLParser
Bài 21. Trải nghiệm iOS 7 Beta