ai biết gì về bảng băm k chỉ dạy em với.
em cần làm 1 chương trình quản lý thư viện bằng c
mà cần dùng stack và bảng băm